Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Aineistohallintasuunnitelma

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Mitä on opinnäytetyön aineistonhallinta?

Opinnäytetyössä aineistonhallinnalla tarkoitetaan opinnäytetyön tutkimusaineistojen hallintaa. 

Aineistonhallinnan suunnittelu on tärkeää, koska:

 • se toimii tarkistuslistana sille, että opinnäytetyön suunnittelussa on huomioitu tarvittavat lupa- ja sopimusasiat, tutkimusetiikka sekä tietosuoja ja tietoturva. 
 • aineisto säilyy järjestelmällisenä ja helposti hallittavana, kun esimerkiksi tallentaminen, käsittely ja kuvailu on suunniteltu etukäteen.

Opinnäytetyön tutkimusaineisto on opinnäytetyön teossa syntynyttä aineistoa, jota kerätään tai tuotetaan ja  analysoidaan opinnäytetyötä varten. Aineistolla perustellaan opinnäytetyön tulokset.   Tutkimusaineistoa voivat olla esimerkiksi:

 • mittaustulokset
 • kyselyt ja haastattelut 
 • äänitteet ja videot
 • tutkimuspäiväkirjat ja muistiinpanot
 • piirrokset, valokuvat, tekstinäytteet ja muu keruuaineisto
 • itse tehdyt ohjelmistot ja lähdekoodit

Huom! Aineistonhallintasuunnitelma otetaan systemaattisesti käyttööön niissä opinnäytetöissä jotka alkavat 1.1.2025 jälkeen.

Aineistonhallintasuunnitelman ohjeet ja pohja

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvaat, miten ja mitä eri aineistoja keräät, miten säilytät niitä, mitä lainsäädännöllisiä (mm. tietosuoja) tai sopimuksiin liittyviä asioita aineistoon liittyy ja mitä aineistolle tehdään, kun opinnäytetyö valmistuu.

Laadi aineistonhallintasuunnitelma käyttäen laatimisohjetta ja  suunnitelmapohjaa.

Etenemisjärjestys

Ennen kuin voit alkaa kerätä aineistoa, sinulla on oltava hyvin pitkälle mietitty opinnäytetyön projektisuunnitelma työstäsi. Opinnäytetyösuunnitelmaa täydentää aineistonhallintasuunnitelma.

Jos olet hakenut tutkimuslupaa, voit ryhtyä keräämään aineistoa vasta, kun sinulle on se myönnetty.

Tee siis tässä järjestyksessä:

 1. Opinnäytetyön projektisuunnitelma, jonka liitteeksi aineistonhallintasuunnitelma. Huom. Jos opinnäytetyösi on kirjallisuuskatsaus tai muu kirjallisuuteen perustuva opinnäytetyö, ei aineistonhallintasuunnitelmaa tehdä.
 2. Mahdollinen tutkimuslupa, jonka liitteeksi aineistonhallintasuunnitelma ja tutkimussuunnitelma
 3. Aineiston keruu voi alkaa
 4. Aineiston asianmukainen säilyttäminen opinnäytetyöprosessin aikana
 5. Aineiston hävittäminen, kun opinnäytetyö on valmistunut
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus