Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Opinnäytetyön suunnitelma

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyön projektisuunnitelma

Kun opinnäytetyön ohjaaja on hyväksynyt kirjallisuuskatsauksen, alkaa opinnäytetyön projektisuunnitelman laatiminen. Tässä vaiheessa on hyvä alkaa luonnostella koko opinnäytetyöraportin sisällysluetteloa. Valmiiden otsikoiden alle on helpompi alkaa tuottaa tekstiä kuin tyhjälle näytölle. Samalla opinnäytetyösi tulee alkaa jäsentyä ja juoni rakentua.

Projektisuunnitelman esittelet oman koulutuksesi käytäntöjen mukaisesti. Esittelyn tavoitteena on arvioida työn toteutuskelpoisuutta ja löytää mahdolliset tarkennus- tai muutostarpeet.

Kun projektisuunnitelma on hyväksytty, alkaa opinnäytetyön varsinainen toteutus. Tutkimuksellisessa työssä se voi tarkoittaa aineistonkeruuta esimerkiksi kyselyiden, haastatteluiden, havainnoinnin tai kirjallisuuden avulla. Toiminnallisessa työssä toteutusvaihe käsittää tuotoksen valmistamisen ja työvaiheiden johdonmukaisen kuvaamisen. Jos opinnäytetyösi tietoperustaa tulee täydentää, sinun on tehtävä se ennen aineiston keruuta tai tuotoksen laatimista. Sinulla on oikeus saada tähän ohjausta.

Jos keräät opinnäytetyössäsi tutkimusaineistoa, kuten kysely- tai haastatteluaineistoa, liitä projektisuunnitelman liitteeksi aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvaat, miten ja mitä eri aineistoja keräät, miten säilytät niitä, mitä lainsäädännöllisiä (mm. tietosuoja) tai sopimuksiin liittyviä asioita aineistoon liittyy ja mitä aineistolle tehdään, kun opinnäytetyö valmistuu. Ohjeet ja mallipohja aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen täällä.

Opinnäytetyön projektisuunnitelman mukainen työskentely

  •     Aineistonkeruu (kyselyt, haastattelut, havainnointi, muut menetelmät)
  •     Tuotos (liiketoimintasuunnitelma, mallinnus, ohjelmisto, elokuva, muut tuotokset)
  •     Työskentelyn dokumentointi:
    • Työskentelypäiväkirja, haastattelujen litteroinnit, valokuvat, äänitteet, aineistojen analyysit, muu dokumentaatio
  •     Yhteydenpito ohjaajan kanssa ja ryhmäohjaukset koulutusalakohtaisten ohjeiden mukaan
  •     Yhteydenpito toimeksiantajan edustajan kanssa sovitusti
  •     Muista myös suomen kielen ja viestinnän opettajien työpajat
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus