Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Esimerkkejä tekstiviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Perusohjeet tekstiviitteeseen ja lähdeluettelomerkintään

 

  Tekstiviite Lähdeluettelo

Henkilötekijä mainittu lähteessä

painetut lähteet

Perusohje:            

Kirjoittajan sukunimi julkaisuvuosi, sivunumero(t) 

Perusohje:                          

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Julkaisuvuosi. Julkaisun nimi. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja.
  (Sarmavuori 2011, 151–164) Sarmavuori, K. 2011. Opi ja ohjaa lukemista. Helsinki: Avain.

Tekijänä julkaisijayhteisö tai työryhmä

Tekstiviite

Lähdeluettelo

  Tekijä. Julkaisu- tai päivitysvuosi. Lähteen nimi. Verkko-osoite. Lukupäivämäärä.

(Tilastokeskus 2020)

 

   

Tilastokeskus. 2020. Majoitustilasto. https://www.stat.fi/til/matk/2020/01/matk_2020_01_2020-02-27_tie_001_fi.html. 23.3.2020.

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Koronavirus Covid-19. https://thl.fi/fi/webC/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19. 23.3.2020.

Tieteelliset aikakausilehdet

Tekstiviite

Lähdeluettelo

 

Kirjoittaja. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Julkaisun nimi vuosikerta (numero), artikkelin alku- ja loppusivujen numerot.

(Tuulentie 2019) Tuulentie, S. 2019. Immigrants in Northern Nature. Environmental Biographies through Photo Elicitation. Matkailututkimus 15 (2), 51–57.

Standardit

Tekstiviite Lähdeluettelo

Standardin tunnus ja sivunumero, johon viitataan. Tunnuksessa on standardin lyhenne (esim. SFS, EN, SFS-EN, ISO), numero, pilkku ja vahvistamisvuosi. 

Tunnus. Vahvistamisvuosi. Standardin nimi. Standardin myöntäjä.  

 

(SFS-EN ISO 9001, 2015, 56)

SFS-EN ISO 9001. 2015. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Karelian opiskelijat saavat selata ja lukea SFS Online-palvelussa olevia julkaisuja tietokoneen näytöltä. Voit lainata opinnäytetyössäsi otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista. Merkkaathan lähteen asianmukaisesti. Älä siis kopioi koko SFS-standardia, vaan viittaa siihen työssäsi yllä olevan esimerkin mukaisesti. Standardeja ei saa liittää liitteeksi opinnäytetyöhön.

Tietokannat

 

Tekstiviite Lähdeluettelo

Tietokantoja on erilaisia, ja erilaisiin tietokantoihin viitatessa on tarkoituksenmukaista kertoa erilaisia tietoja lähteestä.

 

Esimerkki RT-kortistosta:   

(RT 103144, 2019, 5)

RT 103144. 2019. PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina. Rakennustieto.

 

 

 

Säädökset (lait, asetukset) ja mietinnöt

Tekstiviite

Ensimmäisen kerran säädökseen viitattaessa ilmoitetaan säädöskokoelman numero, säädöksen antamisvuosi ja myöhemmin tekstissä käytettävä lyhenne:

hallintolaki (434/2003, HL)
Suomen perustuslaki (731/1999, PL)
rikoslaki (39/1889, RL)

Toisen kerran samaan säädökseen viitattaessa ei tarvitse ilmoittaa säädöskokoelman numeroa ja antamisvuotta.

Lain säännöksiin viittaaminen vaihtelee hieman riippuen viittauksen kohteena olevasta säädöksestä. Sellaisiin säädöksiin, joissa on alusta loppuun asti juokseva §-numerointi, viitataan merkitsemällä tekstiin viitatun pykälän numero ja numeron perään §-merkki:

Hallintolain 45 §:n mukaan…

Jos kyseessä on säädös, joka on jaettu lukuihin ja §-numerointi alkaa jokaisen luvun alussa uudestaan, täytyy aina erikseen merkitä näkyviin, mihin lukuun sisältyvä pykälä on kyseessä:

Rikoslain 6:8:n mukaan…
TAI
Rikoslain 6 luvun 8 §:n mukaan…

Luvun ja pykälän numero voidaan erottaa toisistaan kaksoispisteellä. Pykälä ja momentti sen sijaan erotetaan toisistaan pisteellä ja momentti ja kohta pilkulla:

HL 45.2 § = hallintolain 45 §:n 2 momentti
RL 6:8.1,4 = rikoslain 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohta

Lähdeluettelo:

Suomen perustuslaki 731/1999.

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta 1278/2018.

Kaavat ja laskut

Tekstin lomaan sijoitetut kaavat numeroidaan juoksevalla numerolla ja numero sijoitetaan sulkumerkkien sisään kaavan kanssa samalle riville oikeaan reunaan. Kaavan alapuolelle tulee muuttujien selitykset. Kaavoihin viitataan tekstissä samalla tavalla kuin kuvioihin ja taulukoihin. Yksittäinen kaava voidaan esittää tekstin lomassa pelkästään ylimääräisillä välilyönneillä ympäröitynä.

Kaavoihin ei tarvitse merkitä lähdeviitettä, jos kaava on yleinen eli se löytyy esimerkiksi kaavakirjasta tai on alan peruskaava. Muussa tapauksessa tekstiin merkitään lähdeviite normaalisti.

Esimerkki kaavan merkitsemisestä (Kivikangas 2015, 39)

Esimerkki jossa taulukko mittausarvoista, kaavat ja esimerkkilasku sijoituksineen.

Intranet ym. suljetut lähteet

Tekstiviite Lähdeluettelo

(Asiakirjahallinnon opas 2017)

Asiakirjahallinnon opas. 2017. Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstön intranet. Vain sisäiseen käyttöön. 14.11.2019.

Podcast

Tekstiviite Lähdeluettelo
  Tekijä. Julkaisuvuosi. Podcastin nimi. Podcast-sarjan nimi. Podcastin julkaisupäivä. Podcast. Julkaisija. Verkko-osoite. Viittauspäivä. 
(Tyykiluoto 2018)

Tyykiluoto, R. 2018. Valtionpää Fransisco Franco. 12 diktaattoria. 2.3.2018. Podcast. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-4373218. 1.4.2021.

 

Äänikirja

Tekstiviite Lähdeluettelo
Tekijän sukunimi julkaisuvuosi, luku Tekijän nimi. Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Äänikirja. Verkko-osoite, jos vapaasti kuunneltavissa. Kustantajan kotipaikka: Kustantajan nimi.  Äänikirjapalvelun nimi.
(Meinzer 2019, luku 2)

Meinzer, K. 2019. So You Want To Start A Podcast. Äänikirja. United States: William Morrow & Company. BookBeat.

 

Artikkeli sanomalehdessä

Tekstiviite Lähdeluettelo
  Kirjoittajan nimi. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Sanomalehden nimi. Julkaisupäivä. Verkko-osoite. Lukupäivä.
(Kurki 2020)

Kurki, E. 2020. Katse ensi vuoteen: Matkakarjala on tehnyt jo ensi kesää varten varauksia Sortavalaan, Valamoon ja Petroskoihin. Karjalainen. 26.8.2020. https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/258681. 8.4.2021.

 

Käypä hoito -suositus

Tekstiviite Lähdeluettelo

(Syömishäiriöt 2014)

Syömishäiriöt. 2014. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50101. 20.11.2020.

 

Kokoomateos: toimitettu teos, joka sisältää artikkeleita usealta kirjoittajalta

Tekstiviite

Lähdeluettelo

Toimitettuihin teoksiin viitataan artikkelin kirjoittajan nimellä.

 

Kirjoittaja. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Teoksessa Teoksen toimittaja(t) (toim.). Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantajan nimi, artikkelin alkamis- ja päättymissivu.

(Mäkelä 2021, 78–80)

 

Mäkelä, H. 2021. Vastuullisuusraportoinnin monet roolit. Teoksessa Eräranta, K. & Penttilä, V. (toim.) Vastuullinen viestintä. ProComma Academic. Helsinki: Procom, 76–90.

Sähköiset lähteet, perusohje

Tekstiviite

Lähdeluettelo

Tekijä päivitysvuosi, (sivunumero(t))

*Jos lähteessä ei ole mainittu päivitysvuotta, merkitään sen paikalle kuluva vuosi. Verkko-osoitetta ei merkitä tekstissä olevaan viitteeseen.

Tekijä. Päivitysvuosi. Otsikko. Julkaisijayhteisö. Verkko-osoite. Lukupäivämäärä.

*Jos tekijänä on julkaisijayhteisö tai työryhmä, älä merkitse sitä enää toista kertaa otsikon jälkeen.

*Sähköisistä lähteistä tulee ilmoittaa lähdeluettelossa koko verkko-osoite. Joskus verkko-osoite voi olla pitkä. Silloin on hyvä lyhentää sitä. Jos käyttämäsi lähteen verkko-osoite on pidempi kuin kolme riviä, käytä https://urly.fi/ -sivustoa sen lyhentämiseen.

* Jos saatavilla on pysyvä osoite, käytä lähdeluettelossa sitä.

(Jämsén & Kukkonen 2017, 13) Jämsén, A. & Kukkonen, T. 2017. Ikäystävällinen yritys. Senioriasiakkaat tulevat! Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-234-5. 20.2.2020.
(Maahanmuuttovirasto 2020) Maahanmuuttovirasto. 2020. Turvapaikka Suomesta. https://migri.fi/turvapaikka-suomesta. 20.2.2020.

E-kirjat

Tekstiviite

Lähdeluettelo

*Viittaa e-kirjan lukuihin, jos siinä ei ole sivunumeroita.

*Samat tiedot kuin painetuistakin teoksista, mutta merkitse myös tietokanta tai muu sijainti, jonka kautta hait tai luit teoksen. Lisäksi merkitse lukupäivämäärä.

*Jätä verkko-osoite pois lähdeluettelomerkinnästä, jos teos ei ole vapaasti saatavilla.

(McCain 2016, 24) McCain, D. 2016. Evaluation Basics. USA: ATD Press. Google-kirjat. https://urly.fi/1sNf. 27.2.2020. 
(Schuh, Biddix, Dean & Kinzie 2016, luku 1) Schuh, J.H.,  Biddix, J.P., Dean, L.A. & Kinzie, J. 2016. Assessment in Student Affairs. USA: John Wiley & Sons. E-Book Central. 10.3.2020.

Opinnäytetyö

Tekstiviite Lähdeluettelo

 

Tekijä(t). Julkaisuvuosi. Työn nimi. Oppilaitos. Koulutus tai tiedekunta. Työn laji (opinnäytetyö, pro gradu -tutkielma tms.). Pysyvä verkko-osoite. Lukupäivämäärä.

(Riikonen 2018, 10)

Riikonen, T. 2018. Suomalaisuus kuvina ulkomaisten opiskelijoiden silmin. Karelia-ammattikorkeakoulu. Viestinnän koulutusohjelma. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804255484. 9.6.2020.

(Nenonen 2020, 56) Nenonen, M. 2020. Tulokset paranevat, miten käy laadun? : tulosperustainen rahoitusmalli koulutuksen tuloksellisuuden ja laadun kehittäjänä ammattikorkeakouluissa. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, 157. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3426-0.9.6.2023.

 

Suulliset tiedonannot, esim. haastattelu ja suullinen esitelmä

Tekstiviite

Lähdeluettelo

*Viitteeseen merkitään tiedonantajan, esimerkiksi haastateltavan, sukunimi ja vuosiluku.

Haastattelu: Haastateltavan nimi. Haastattelun tekovuosi. Haastateltavan asema. Organisaatio haastattelupäivä.

Suullinen esitelmä, esimerkiksi luento: Nimi. Vuosiluku. Esitelmän nimi. Esitelmän paikka ja päivämäärä.

(Onninen 2013)

Onninen, O. 2013. Projektipäällikkö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Nauhoitettu haastattelu 1.1.2013.

(Lemmetyinen 2013)

Lemmetyinen, J. 2013. Verkkokurssien ja -oppimateriaalien käsikirjoittaminen. Luento Karelia-ammattikorkeakoulussa Verkkokurssien käsikirjoitus -koulutuksessa 29.1.2013.

(Seppo 2019) Seppo, T. 2019. Tiedonhallintalaki. Yleistä tiedonhallinnasta ja tiedonhallintamalli. Kuntaliiton webinaari 30.10.2019.

Elokuvat ja pelit

Tekstiviite Lähdeluettelo

*Kun teos mainitaan tekstissä ensimmäisen kerran, sen yhteydessä mainitaan suluissa ilmestymisvuosi.

Elokuvat: Ohjaaja. Vuosi. Elokuvan nimi. Tuotantoyhtiö. Julkaisumaa.

Pelit: Teoksen nimi. Ilmestymisvuosi. Tuotantoyhtiö.

Elokuva The Grand Budapest Hotel (Anderson 2014) kertoo portieerin ja aulapojan ystävydestä ja odottamattomista seikkailuista sodan keskellä.

Anderson, W. 2014. The Grand Budapest Hotel. 2014. Fox Searchlight Pictures. Yhdysvallat.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015) on toimintaseikkailu ja hiiviskelypeli. 

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. 2015. Konami.

Blogi

Tekstiviite

Lähdeluettelo

 

Kirjoittaja. Kirjoittamisvuosi. Tekstin nimi. Blogin nimi. Tekstin kirjoittamisen päivämäärä. Blogi. Verkko-osoite. Lukupäivämäärä.

(Kurvinen 2020)  Kurvinen, J. 2020. Myanmar: Baganin lumoavat temppelit. Unelmatrippi. 8.3.2020. Blogi. https://www.unelmatrippi.fi/myanmar-baganin-lumoavat-temppelit/. 9.3.2020.

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok

Tekstiviite

Lähdeluettelo

  Käyttäjänimi. Vuosi. Julkaisun teksti (jos on). Julkaisun päivämäärä. Palvelun tai sovelluksen nimi, esim. Facebook, Twitter, TikTok.  Linkki. Lukupäivä. 

 

*Merkitse tarvittaessa lähteen nimen paikalle muutama sana päivityksen alusta.

Yritys:                                                                             (Ravintola Sulo 2020) Ravintola Sulo. 2020. Facebook-sivut. https://www.facebook.com/suloravintola. 24.2.2020.
Henkilö:                                                                               (Niinistö 2020)  Niinistö, S. 2020. Hyvä tapaaminen Latvian pääministerin… 12.2.2020. Facebook. https://www.facebook.com/niinisto/. 24.2.2020.

Online-videot, esim. Youtube

Tekstiviite Lähdeluettelo

 

Tekijä. Julkaisuvuosi. Videon nimi. Palvelun nimi. Verkko-osoite. Viittauspäivä.

(ProQuestRefworks 2013) ProQuestRefworks. 2013. "RefWorks Write-N-Cite 4: Installing & Logging In." YouTube-video. https://www.youtube.com/watch?v=lL_OyAJLpPI. 24.2.2020.

 

Artikkeli verkossa

Tekstiviite Lähdeluettelo
  Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Julkaisuvuosi. Artikkelin nimi. Julkaisun nimi vuosikerta (numero), artikkelin alkamis- ja päättymissivu (jos sivunumerot merkitty lähteeseen). Verkko-osoite. Lukupäivä.

(Koskela, Rosenius & Kärkkäinen 2020, 199)

Koskela, T., Rosenius, P.  & Kärkkäinen, S. 2020. Opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä. Aikuiskasvatus 40 (3), 197–211. https://doi.org/10.33336/aik.98367. 22.3.2021.

 

 

 

Sekundäärilähde eli toisen käden lähde

Tekstiviite Lähdeluettelo

Merkitse ensiksi sen lähteen tiedot, jota olet itse lukenut. Sen jälkeen merkitse tekstiiviitteeseen tiedot siitä lähteestä, johon lukemassasi teoksessa on viitattu.

Huomioi, että sekundaarilähteitä voi käyttää vain poikkeustapauksessa.

Merkitse lähdeluetteloon se teos, jota olet itse lukenut.

(Lämsän & Päivikkeen 2010, 36 mukaan Pfeffer 1998)

 

Voit tehdä sekundaarilähdeviittauksen myös kirjoittajakeskeisesti:

Lämsä ja Päivike (2010, 36) kertovat, että Pfefferin (1998) mukaan vakituinen työsuhde on tärkeä työntekijän innovatiivisuudelle, koska luovuus tarvitsee turvallisen ympäristön.

(Jos viittaus jatkuu yhden virkkeen jälkeen, muista merkitä lähdeviite uudestaan lainauksen loppuun asiakeskeisen viittaustavan mukaan.)

 

Lämsä, A.-M. & Päivike, T. 2010. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 1.5. painos.  Helsinki: Edita. 

 

Tekoäly

Tekstiviite Lähdeluettelo
  Tekoälyohjelman nimi ja versio. Vuosi. Tekoälylle esitetty kysymys tai tehtävä. Verkko-osoite. Viittauspäivämäärä.
(ChatGPT 2023) ChatGPT 3.5. 2023. Mitä tekoäly tarkoittaa?. Open AI. https://chat.openai.com. 30.3.2023.

 

Sähköpostiviesti

Tekstiviite Lähdeluettelo
  Viestin lähettäjän sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Viestin otsikko. Sähköpostiviesti. Viestin lähetyspäivämäärä.
(Nieminen 2024) Nieminen, J. 2024. Teemahaastattelun runko. Sähköpostiviesti. 1.2.2024.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus