Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Opinnäytetyön eri muodot

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyön eri muodot

Opinnäytetyönä voit tehdä erilaisia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perustana ovat työelämän tai ammattikorkeakoulun tarpeet. Korkea-asteen opinnäytetyön tulee nojautua teoreettisesti pitävään tietoperustaan. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan joko tutkimuksellinen tai toiminnallinen, ja teet sen ennalta laaditun ja ohjaajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Opinnäytetyöhön kuuluu asiatyylisen raportin kirjoittaminen.

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä toteutat työelämää palvelevan soveltavan tutkimuksen, jossa ratkaiset ammattialasi rajatun erityisongelman tai tutkimustehtävän. Tutkimuksellinen opinnäytetyö voi olla myös kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa keskityt kirjallisten lähteiden avulla tiettyyn teemaan eri näkökulmista. Tällöin tutkimuksen aineistona on kirjallisuus, esimerkiksi tutkimusartikkelit ja väitöskirjat. Näistä teet laadullisen sisällönanalyysin.

Koko opinnäytyö voi olla myös kirjallisuuskatsaus, jossa selvitetään systemaattisesti mitä tutkimustietoa tietyltä rajatulta alueelta on löydettävissä. Kirjallisuuskatsaukseen on olemassa menetelmäkirjallisuutta, mm. seuraavia:

  • Vilkka, H. 2023. Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina.
  • Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? : johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-349-3
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita.
  • M. Stolt, A. Axelin, R. Suhonen. 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turku:  Turun yliopisto Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja. Sarja A.
  • Mäkelä, M., Varonen, H., Teperi, J. 1996. Systemoitu kirjallisuuskatsaus tiedon tiivistäjänä. Duodecim 21, 1996.
  • Coughlan, M., Cronin, P. & Ryan, F. 2013. Doing a Literature Review in Nursing, Health and Social Care. London, Thousand Oaks (Cal.), New Delhi, Singapore: Sage.

Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on konkreettinen olemassa oleva tehtävä, johon etsit ratkaisua opinnäytetyön avulla. Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja toiminnallisen osuuden tuloksena syntyy tuotos, joka voi olla esimerkiksi konkreettinen tuote, ohjeistus, paketoitu palvelu, alakohtainen suunnitelma, konsepti tai mallinnus. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on usein ulkopuolinen toimeksiantaja, mutta kyseessä voi olla myös omaan yritykseesi tai yritysideaasi kohdistuva työ. Raportissa sinun tulee esittää asianmukaisen tietoperustan ohella toiminnallisen osuuden kuvaus ja arviointi suhteessa tietoperustaan. Raportissa sinun tulee esittää toiminnallinen osuus eli tuotoksen valmistusvaiheet johdonmukaisesti tietystä, etukäteen määrittelemästäsi näkökulmasta.

Taiteellinen opinnäytetyö on toiminnallisen opinnäytetyön erityinen muoto Karelia-ammattikorkeakoulun media-alan koulutuksessa. Tarkastelet taiteelliselle opinnäytetyölle asetettua tehtävää taiteellisten ilmaisukeinojen ja tekniikoiden avulla. Taiteellisen opinnäytetyön tuloksena voi syntyä taiteellinen tuotos tai teos, mutta opinnäytetyösi voi myös keskittyä taiteellisen työskentelyn prosessin tarkasteluun. Työprosessi raportoidaan aina kirjallisesti. Raportissa tarkastelet ja reflektoit taiteellista osaa tietoperustan ja näkökulmaa määrittävän, opinnäytetyölle asetetun tehtävän tuella.

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö (PONT) on vaihtoehto sinulle, joka olet jo työelämässä, sillä kyseessä on yksi työn opinnollistamisen muoto. Aloite päiväkirjamuotoisesta opinnäytteestä tulee sinulta. Sovi kuitenkin asiasta oman koulutuksesi edustajan kanssa ennen kuin aloitat opinnäytteen tekemisen.  HUOM! Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä on noudatettava alla olevaa erillistä ohjetta.

Tutkimuksellinen kehittämistyö YAMK-opinnäytetyön menetelmänä

Erityisesti ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohtana on tutkimustieto, jota sovelletaan käytännön työelämän kehittämisprosesseihin. Tavoitteena on kehittää työelämän rakenteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä.  

Kyseessä on siis nimenomaan tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa hyödynnetään tieteellisen tutkimuksen menetelmiä mm. aineiston keruussa ja kerätyn aineiston analysoinnissa. Työn pääpaino on toiminnan ja toimintatapojen kehittämisessä.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus