Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Tekstin havainnollistaminen (taulukot, kuviot, kuvat)

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Tekstin havainnollistaminen (taulukot, kuviot, kuvat)

Tekstiä voi havainnollistaa taulukoiden, kuvioiden ja kuvien sekä aineistolainojen avulla. Ne parantavat tekstin luettavuutta ja auttavat ymmärtämistä. Sijoita liitteeksi sellaiset taulukot, kuviot ja kuvat, joilla on lisäarvoa, mutta joilla ei ole ratkaisevaa merkitystä tekstin ymmärtämisen kannalta. Käytä valokuvista nimitystä kuva.

Laadi taulukot ja kuviot siten, että ne on mahdollista ymmärtää itsenäisinä kokonaisuuksina. Niiden tulee olla selkeitä ja informatiivisia. Numeroi kuviot, kuvat ja taulukot omilla juoksevilla numeroillaan siinä järjestyksessä kuin ne tekstissä esiintyvät. Kirjoita kuvion tai kuvan alapuolelle sen otsikko. Taulukon otsikko voi olla taulukon ala- tai yläpuolella. Sijoita taulukoiden otsikot läpi koko raportin saman periaatteen mukaisesti. 

Jos kuva, kuvio tai taulukko tai sen sisältämä tieto on peräisin jostakin lähteestä, laita otsikkotekstin loppuun lähdeviite. Merkitse lähde myös lähdeluetteloon.

Jos kuva on julkaisematon (esimerkiksi itse ottamasi valokuva), merkitse kuvan otsikon jälkeen kuvan tekijänoikeuden haltijan etunimi ja sukunimi "kuva"-sanan jälkeen, esimerkiksi: (Kuva: Elli Virtanen). Tuolloin kuvaa ei merkitä lähdeluetteloon.

Viittaa kuvion, kuvan tai taulukon edellä olevassa kappaleessa kuvioon, kuvaan tai taulukkoon sen numerolla, esimerkiksi (taulukko 25) tai (kuvio 2). Sijoita kuviot, kuvat ja taulukot tekstiin niin, etteivät ne aloita tai lopeta lukua. 

Kuvioiden, kuvien ja taulukoiden käytössä on aina huomioitava mahdolliset tekijänoikeudet. Jos kuvia käytetään kuvituskuvina, tulee aina olla lupa tekijältä (poikkeuksena vapaasti käytettävät kuvat). Käytä kuvituksena pääasiassa vain itse ottamiasi kuvia.

Laadullisessa analyysissa tuloksia havainnollistetaan aineistolainauksin. Toiminnallisessa opinnäytetyössä voit myös käyttää toiminnan kontekstia kuvaavia aineistolainauksia. Erota yli kolmen rivin pituiset aineistolainaukset  muusta tekstistä sisennyksellä ja kirjoita ne rivivälillä 1.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus