Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Opinnäytetyö ammattikorkeakouluopinnoissa

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Opinnäytetyö ammattikorkeakouluopinnoissa

Opinnäytetyö on opiskelijan käyntikortti työelämään. Se on opiskelijalle tilaisuus osoittaa omaa osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on usein hankkeistettu eli  sillä on sopimuksella varmistettu toimeksianto. Tavallisesti toimeksiannot tulevat työelämästä tai työelämää kehittävistä hankkeista. Hankkeistettu opinnäytetyö voi olla tehty myös oman yrityksen perustamiseksi tai kehittämiseksi.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Tässä opinnäytetyön ohjeessa on kuvattuna opinnäytetyön vaiheet aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Karelian koulutuksilla voi olla tätä ohjetta tarkentavia ja täydentäviä ohjeita.

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka perustuu ammattikorkeakoululakiin (932/2014) ja ammattikorkeakouluasetukseen (1129/2014). Asetuksessa opinnäytetyö määritellään osaksi ammattikorkeakouluopintoja. Asetuksessa määrätään myös, että opiskelijan on ammattikorkeakoulututkintoa varten kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) voimassa oleva tutkintosääntö määrittelee opinnäytetyötä.

Opinnäytetyö etenee ideasta ja suunnitelmasta toteutukseen, raportin luovutukseen ja arviointiin. Opintojakso opinnäytetyö jakaantuu kolmeen viiden opintopisteen suuruiseen osaan: suunnitelma, toteutus ja raportointi. Nämä arvioidaan opinnäytetyöprosessin aikana asteikolla hyväksytty–hylätty. Opinnäytetyön numeroarvosana annetaan arvioinnin yhteydessä.

Opinnäytetyönä voit tehdä erilaisia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perustana ovat työelämän tai ammattikorkeakoulun tarpeet. Korkea-asteen opinnäytetyön tulee nojautua teoreettisesti pitävään tietoperustaan. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan joko tutkimuksellinen tai toiminnallinen, ja teet sen ennalta laaditun ja ohjaajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Opinnäytetyöhön kuuluu asiatyylisen raportin kirjoittaminen.

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä toteutat työelämää palvelevan soveltavan tutkimuksen, jossa ratkaiset ammattialasi rajatun erityisongelman tai tutkimustehtävän. Tutkimuksellinen opinnäytetyö voi olla myös niin sanottu kirjoituspöytätutkimus, jossa keskityt kirjallisten lähteiden avulla tiettyyn teemaan. Tällöin tutkimuksen aineistona on kirjallisuus, esimerkiksi tutkimusartikkelit ja väitöskirjat. Näistä teet laadullisen sisällönanalyysin. YAMK-opinnäytteet ovat pääasiassa työelämän kehittämistehtäviä, mutta YAMK-opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös tutkimuksellisena työnä.

Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on konkreettinen olemassa oleva tehtävä, johon etsit ratkaisua opinnäytetyön avulla. Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja toiminnallisen osuuden tuloksena syntyy tuotos, joka voi olla esimerkiksi konkreettinen tuote, ohjeistus, paketoitu palvelu, alakohtainen suunnitelma, konsepti tai mallinnus. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on usein ulkopuolinen toimeksiantaja, mutta kyseessä voi olla myös omaan yritykseesi tai yritysideaasi kohdistuva työ. Raportissa sinun tulee esittää asianmukaisen tietoperustan ohella toiminnallisen osuuden kuvaus ja arviointi suhteessa tietoperustaan. Raportissa sinun tulee esittää toiminnallinen osuus eli tuotoksen valmistusvaiheet johdonmukaisesti tietystä, etukäteen määrittelemästäsi näkökulmasta.

Taiteellinen opinnäytetyö on toiminnallisen opinnäytetyön erityinen muoto Karelia-ammattikorkeakoulun media-alan koulutuksessa. Tarkastelet taiteelliselle opinnäytetyölle asetettua tehtävää taiteellisten ilmaisukeinojen ja tekniikoiden avulla. Taiteellisen opinnäytetyön tuloksena voi syntyä taiteellinen tuotos tai teos, mutta opinnäytetyösi voi myös keskittyä taiteellisen työskentelyn prosessin tarkasteluun. Työprosessi raportoidaan aina kirjallisesti. Raportissa tarkastelet ja reflektoit taiteellista osaa tietoperustan ja näkökulmaa määrittävän, opinnäytetyölle asetetun tehtävän tuella.

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö (PONT) on vaihtoehto sinulle, joka olet jo työelämässä, sillä kyseessä on yksi työn opinnollistamisen muoto. Aloite päiväkirjamuotoisesta opinnäytteestä tulee sinulta. Sovi kuitenkin asiasta oman koulutuksesi edustajan kanssa ennen kuin aloitat opinnäytteen tekemisen.  HUOM! Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä on noudatettava alla olevaa erillistä ohjetta.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus