Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohje: Lähteiden käyttö - yleiset periaatteet

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Karelia-amk:n koulutusaloille opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyön raportoinnin malliksi. Ohjeistuksen on laatinut Karelian opinnäytetyöryhmä.

Lähteiden käyttö - yleiset periaatteet

Tekstissä tulee ilmoittaa käytetyt lähteet. Tietolähteitä on erityyppisiä. Niitä ovat esimerkiksi

  •     painetut tekstit kuten kirjat ja tieteelliset aikakausilehdet
  •     verkossa olevat tekstit kuten e-kirjat ja yritysten verkkosivut   
  •     audiovisuaaliset materiaalit ja tallenteet kuten YouTube-videot
  •     suulliset lähteet kuten haastattelut.  

Ilmoita lähteet tekstiviitteinä kappaleissa ja laadi työn loppuun kaikista käytetyistä lähteistä lähdeluettelo. Jos tekstissä ei ole lähdeviitettä, esitetty tieto tulkitaan tekijän omaksi pohdinnaksi, kokemukseksi tai mielipiteeksi. 

Merkitse lähteet myös kuvien, kuvioiden ja taulukoiden yhteyteen. Tarkista, onko sinulla lupa käyttää kyseisiä kuvia tai taulukoita, jos ne ovat tekijänoikeuden alaisia aineistoja. Ilmoita tämä tieto osana selitystekstiä.

Esitä lähteistä saatu tieto tekstissäsi referoiden, “omin sanoin”. Referoinnin avulla osoitat lähteen syvällistä ymmärtämistä. Sujuvaan referointiin ei ole oikotietä, mutta yksinkertainen ohje on seuraava:

  •     Lue tekstiä.
  •     Tee muistiinpanoja luetusta.
  •     Pohdi, miten teksti liittyy omaan työhösi.
  •     Kirjoita omaa tekstiä.

Kun käytät vieraskielisiä lähteitä, muista suomentaessasi lähdettä muokata myös suomennos omin sanoin ilmaistuksi tekstiksi. Pelkkä suomennos ei siis riitä.    

Suorat lainaukset

Voit käyttää työssäsi suoria lainauksia. Suora lainaus on sanasta sanaan sama kuin lähteessä. Käytä suoria lainauksia kuitenkin vain erityisissä tilanteissa. Suoriksi lainauksiksi kelpaavat esimerkiksi määritelmät, lakitekstit ja aineistonäytteet. 

Merkitse suorat lainaukset lainausmerkeillä. Lainauksesta voi jättää sanoja tai virkkeitä pois. Merkitse poistetut kohdat kahdella ajatusviivalla. Kirjoita loppuun tekstiviite aivan kuten referoituunkin tekstiin:

"Yhtä tärkeää on lukemisen ymmärtäminen ja sen harrastaminen. – – Erilaiset lukemisen ymmärtämisen edistävät tehtävät saavat hänen huomionsa suuntautumaan yksityiskohtiin mutta myös tajuamaan luetun tekstin kokonaisuutta." (Sarmavuori 2011, 15.) 

Jos suora lainaus on pidempi kuin kolme riviä, sisennä se 1,5 cm, muuta riviväliksi 1 ja poista lainausmerkit:

Toistaiseksi  tekoälyyn  liittyvien  ilmiöiden  ja  niiden  vaikutusten  tarkastelu  on  keskittynyt  teknologioiden kehittämiseen: miten voidaan  varmistaa,  että  tekoälysovellukset  toimivat  eettisesti  ja  reilusti?  Teknologioiden kehittämiseen liittyvän keskustelun ja toimenpiteiden lisäksi huomiota  tulisi  kiinnittää  kuitenkin  myös  uudenlaiseen  osaamiseen,  jota  ihmiset tarvitsevat kyetäkseen hyödyntämään ja kriittisesti arvioimaan teknologioita ja niiden vaikutuksia. Tekoälyn lukutaidon (AI literacy) käsitettä käytetään  viittaamaan  tähän  osaamiseen  tekoälyteknologioiden kohdalla.  (Enwald & Hirvonen 2021, 27.)

Käyttämissäsi lähteissä voi olla lähteen julkaisijan ohje siitä, miten lähteeseen tulisi viitata. Noudata siitä huolimatta Karelian ohjetta ja viittauskäytänteitä. Omassa tekstissä ei saa käyttää keskenään erilaisia viittaustapoja, vaan kaikki lähdeviittaukset pitää tehdä samojen periaatteiden mukaan.

Kaikkiin erilaisiin lähteisiin ei välttämättä löydy esimerkkiä Karelian ohjeesta. Joudut ehkä soveltamaan ohjeissa esitettyjä periaatteita.

Tekoälyn käyttö opinnäytetyössä

Työelämässä tarvittavien taitojen oppiminen on tärkeää ammattikorkeakoulun opiskelijalle.  Tekoälypohjaiset sovellukset ovat esimerkkejä työvälineistä, joita työelämässä tullaan käyttämään yhä enemmän. Esimerkiksi ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä käyttäjän antamien kysymysten pohjalta ja parantamaan sitä käyttäjän antaman ohjauksen mukaan.

Jos käytät tekoälytyökaluja tehtävässä tai opinnäytetyössä, sinun tulee aina mainita niistä. Olet itse aina vastuussa palauttamasi tekstin sisällöstä.

Karelia edellyttää opiskelijoilta vastuullista ja eettistä tekoälysovellusten käyttöä opinnoissa. Sinun on aina mainittava palauttamassasi tehtävässä tai opinnäytetyössä tekoälyn käytöstä ja kuvattava, miten olet sitä käyttänyt. Vilpillistä on, jos esität tekoälyn tuottaman tekstin, kuvan tai muun tuotoksen omanasi.

Vilppitapauksissa noudatetaan yleisiä ohjeistuksia vilppien käsittelyssä. Karelia-amk on sitoutunut noudattamaan TENK:n Hyvän tieteellisen käytännön ohjetta (HTK).

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus