Siirry pääsisältöön

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammattikorkeakoulussa

Datan säilyttäminen: Karelia-PAS

Karelia-PAS -verkkolevy (luna) on Karelian henkilöstölle tarkoitettu palvelu, jonne tallennetaan hankkeissa kerättyjä aineistoja. Karelia-PAS on suljettu verkkolevy, josta huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt Karelian TKIP-palveluissa.

Aineiston tallentamisesta vastaa projektipäällikkö. Tunnistetietojen poistamista suositellaan, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole jotain erityistä syytä, esim. jatkotutkimustarve. Karelia-PAS-tallennuksella varmistetaan, että hankkeissa kerätty data ei jää yksittäisen hanketoimijan vastuulle, vaan säilyy asianmukaisesti tallessa ja on tarvittaessa jatkokäytettävissä.

Kun et enää käytä aktiivisesti keräämäsi aineistoa
- tallenna aineiston kuvailutiedot viimeistään silloin Reportroniciin
- luo kansio ja nimeä se samalla nimellä kuin nimesit aineiston Reportronicissa
- tallenna kansioon kaikki se materiaali, jota tarvitaan aineiston ymmärtämisessä ja jatkokäytössä
- varmista, että kansiot ja tiedostot on nimetty selkeästi ja loogisesti
- tallenna kansioon varsinaisten datatiedostojen lisäksi myös muita oleellisia tietoja, joita voivat olla esimerkiksi  kyselomake, haastattelukysymykset, tutkittavien informointi, tutkimussuostumus, tutkimussaate, muuttujalistaus, litterointiohje, kirjoituskutsu jne.
- ota yhteys vastuuhenkilöihin (ATT(a)karelia.fi) sopiaksesi aineiston siirrosta

Kun haluat aineistollesi laajempaa näkyvyyttä, tallenna sen kuvailutiedot Qvain-palveluun ja tallenna varsinainen data luotettavaan kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon.

Säilytystarpeen arviointi

Hankkeissä kerätyn datan säilytystarpeeseen ja -tapaan sekä datan avaamiseen vaikuttavat Karelian ohjeiden lisäksi

  • rahoittajien ohjeet
  • yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset
  • eettiset ja lainsäädännölliset tekijät
  • tutkimusartikkelin (tai muun julkaisun) kustantajan vaatimukset julkaisun pohjana oleva aineiston saatavuudesta ja avoimuudesta

Edellä mainittujen lisäksi datan säilyttämistä ja avaamista voi arvioida seuraavilla kriteereillä:

Aineiston laatu: virheettömyys, aitous, väärentämättömyys,
sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus
Pitkittäistutkimuksen tarve
Potentiaaliset käyttäjät Soveltuvuus uusiin käyttötarkoituksiin
Aineiston tieteellinen arvo Onko aineiston kerääminen helposti toistettavissa vai onko se hankalaa tai jopa mahdotonta
Aineiston historiallinen arvo Aiheuttaako vastaavan aineiston kerääminen merkittäviä kustannuksia
Uutuusarvo Mitä kustannuksia aineiston tuhoamisesta koituu
Kaupallinen potentiaali Onko aineistosta mahdollista tehdä uusia analyysejä
Ainutlaatuisuus  

 Data-aineistoja voidaan avata muiden käyttöön tallentamalla niitä kansallisiin tai kansainvälisiin data-arkistoihin. Tarjolla on sekä yleisiä että tieteenalakohtaisia data-arkistoja. Arkiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota mm. arkiston ylläpitäjän maineeseen ja luotettavuuteen, turvallisuuteen, säilytysaikaan ja muihin säilytysehtoihin sekä käytön tilastointiin.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus