Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Hyvä tieteellinen käytäntö ja tietosuoja

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tietosuoja

Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Lisäksi on olemassa alakohtaisia eettisiä normistoja. Eettiset ohjeet ja määräykset sitovat opinnäytetyön tekijää ja ohjaajaa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta, mutta viime kädessä vastuu hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta opinnäytetyöprosessissa on opiskelijalla itsellään.

Jos opinnnäytetyöhön liittyy haastatteluja, havainnointia tai muuta ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta, tulee huomioida TENKin ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa.

Opinnäytetyön ohjaava opettaja vastaa siitä, että hänen ohjattavansa perehtyy tutkimuseettisiin periaatteisiin. Ohjaajan on välitettävä ohjattavalleen tieto tutkimusprosessiin liittyvistä keskeisistä eettisistä periaatteista ja lupamenettelyistä. Opinnäytetyön tekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä.

Opinnäytetyön ohjaajan on hallittava:
● Hyvä tieteellinen käytäntö
● Tieteelliseen käytäntöön liittyvät tutkijan ja ohjaajan vastuut
● Hyvän tieteellisen käytännön loukkausten tunnusmerkit
● HTK – käsittely Suomessa ja mahdollinen seuraamus ammattikorkeakoulussa
● Eettisen ennakkoarvioinnin lähtökohdat, tarpeellisuus ja ennakkoarviointimenettely
● Tieteenalojen omat eettiset normit ja käytännöt

Henkilötietojen käsittelyyn löytyy ohje opiskelijan opinnäytetyön ohjeesta.

Lisätietoa ja linkkejä

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus