Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Julkaisijan opas - Karelia-ammattikorkeakoulu: Ohje julkaisutietojen ilmoittamiseen ja rinnakkaistallentamiseen

Julkaisutietojen ilmoittaminen tilastointia varten

Karelian henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa julkaisunsa tiedot julkaisukoordinaattori Kaisa Varikselle. Julkaisutiedot voi ilmoittaa JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta tai sähköpostilla osoitteeseen julkaisut@karelia.fi. Kirjasto tarkistaa ja hyväksyy tilastoitavien julkaisujen tiedot.

Karelian henkilöstön tuottamat julkaisut ovat keskeinen osa Karelian rahoitusmittaristoa ja toiminnan laadun arviointia. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää julkaisutietoja korkeakoulujen ohjaukseen sekä tiedepolitiikan valmisteluun. Julkaisutietoja keräämällä OKM saa tietoa korkeakoulujen tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Tilastoitujen julkaisujen määrä vaikuttaa merkittävästi Karelian rahoitukseen, joten julkaisutietojen ilmoittaminen on tärkeää.

Tällä sivuilta löytyviin julkaisutietojen ilmoittamista ja rinnakkaistallentamista koskeviin ohjeisiin.

Tilastoidut julkaisut

Julkaisutietojen keruu - mistä on kyse?

Mitä julkaisutietoja kerätään?

Karelian henkilöstön tuottamat julkaisut ovat keskeinen osa Karelian rahoitusmittaristoa ja toiminnan laadun arviointia..

Vain tilastoidut julkaisut tulevat huomioon otetuiksi TKI-rahoituksessa. Kaikki julkaisutiedot tulee ilmoittaa, mutta kaikista julkaisuista ei välttämättä saa rahoituksessa huomioon otettavia julkaisupisteitä. OKM julkaisutiedonkeruun käsikirjassa tarkemmin tilastointikriteereistä.

Ainoastaan Karelian omissa julkaisusarjoissa ja verkkojulkaisuissa ilmestyneet artikkelit tilastoidaan automaattisesti julkaisusuunnittelijan toimesta.

Mitkä ovat tilastoitavia julkaisuja?

 • artikkelit ammattilehdissä, sanomalehdissä, verkkojulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa ja tieteellisissä lehdissä
 • blogitekstit (ei omakustanteet, blogissa oltava toimituskunta)
 • kirjat, oppikirjat, oppaat
 • kehittämis- ja tutkimusraportit
 • taiteelliset teokset ja esitykset (esim. musiikkiesitys, käsikirjoitus, sävellys, näyttely)
 • av-aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot (esim. videot, mobiilisovellukset)

Julkaisupisteen saaminen edellyttää, että

- julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
- tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys Karelia-ammattikorkeakouluun (työsuhde)
- julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa (ei omakustanteita)


Tilastoinnissa huomioitavaa

-  Jos julkaisun tekijöinä on useita Karelian työntekijöitä, rekisteröidään julkaisu heistä jokaiselle, mutta Karelialle julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen (1 piste)
 - Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-aineisto, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), julkaisu tilastoidaan vain yhteen kertaan.
- Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.

Julkaisuluokitus

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden  muodon (julkaisutyyppiluokitus), tieteellisen laadun (Julkaisufoorumi) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan.

Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.
 
Julkaisut luokitetaan seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Julkaisutietojen keruusta ja julkaisujen luokituksesta kerrotaan tarkemmin seuraavissa ohjeissa:

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan ja Karelian rehtorin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Kareliassa rinnakkaistallennetaan tieteelliset vertaisarvioidut artikkelit (julkaisuluokka A) ja tieteelliset vertaisarvioimattomat kirjoitukset (julkaisuluokka B).

Rinnakkaistallennusohje kirjoittajalle

 • Kun ilmoitat tieteellisessä julkaisussa ilmestyneen artikkelin tilastoitavaksi julkaisutiedonkeruussa, kirjasto pyytää sinulta rinnakkaistallennusluvan ja artikkelin rinnakkaistallennukseen soveltuvan version.
 • Toimita artikkelin final draft -tiedosto (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio kirjastoon (julkaisut@karelia.fi)
 • Kirjasto huolehtii kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta ja julkaisun tallentamisesta Theseukseen
 • Muista pyytää rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää.
 • Pyydä myös luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.

Rinnakkaistallentaminen koskee ensisijaisesti uusia artikkeleita, mutta myös vanhempia artikkeleita voidaan tallentaa.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus