Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Julkaisijan opas - Karelia-ammattikorkeakoulu: Karelian julkaisusarjat - ohjeet kirjoittajille

Karelian julkaisusarjat

Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjat:

A-sarja Sarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia sekä artikkeleita jotka käyvät läpi vertaisarvioinnin.
B-sarja Sarja on yleissarja, jossa julkaistaan oppimateriaaleja, oppaita, kokoomajulkaisuja, selvityksiä ja muuta vastaavaa aineistoa.
C-sarja Sarjassa julkaistaan hankkeiden loppuraportteja. Raportit julkaistaan ensisijaisesti verkossa.

Lähes kaikki julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut ovat open access -periaatteen mukaan vapaasti luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä. Tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat mm.

 • Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
 • Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.

Käytännöt koskevat tutkimustoiminnan ohella opetusmateriaaleja, kirjallisesti ja suullisesti annettuja lausuntoja, arviointeja, ansio- ja julkaisuluetteloita sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tilanteita niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisukanavissa, myös sosiaalisessa mediassa.

Miten julkaisen Karelian julkaisusarjoissa?

Kun teos halutaan julkaista Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa, otetaan yhteyttä tietoasiantuntija Kaisa Varikseen (julkaisut@karelia.fi) ja sovitaan julkaisuprosessin vastuista ja aikataulutuksesta. Julkaisuprosessiin (kieliasun tarkistus, taitto, painatus, laskutus) on hyvä varata riittävästiaikaa, vähintään 2 kk käsikirjoituksen valmistumisesta.

Aineiston toimittaminen julkaistavaksi (käsikirjoitus)

Kirjoittaja tai julkaisun toimittaja toimittaa tekstin raakatekstinä *.rtf-, *.doc-,  tai *.docx-tiedostona julkaisutoiminnan tietoasiantuntijalle oikolukua varten. Julkaisujen Vieraskielisten julkaisujen kieliasu on hyvä tarkistuttaa kieltenopettajilla.

Tekstiin ei tarvitse tehdä muotoiluja, muotoilut tekee taittaja. Seuraavassa asioita, jotka on otettava huomioon kirjoitettaessa helposti taitettavaa tekstiä:

 • teksti tasataan vasempaan reunaan (ei käytetä tavutusta, ei oikean reunan tasausta)
 • kuvioiden ja taulukoiden on oltava selkeitä. Kaikki kuviot ja taulukot sijoitetaan tekstiin, lisäksi net toimitetaan erillisinä tiedostoina (esim. ppt. tai excel)
 • valokuvien on oltava painokelpoisia: resoluutio vähintään 300 dpi (tiedoston koko noin 1M). Valokuvista on aina mainittava kuvaaja.
 • tekstissä taulukkoon, kuvaan tai kuvioon viitataan sen numerolla
 • kirjoituksen otsikoinnissa suositellaan max. kolmen tason käyttöä, Eri otsikkotasot merkitää selkeästi
 • lähdeviittauskäytännössä ja lähdeluettelossa noudatetaan Karelia-amk:n opinnäytetyön ohjetta

Julkaisuprosessin vaiheet (esimerkkinä artikkelikokoelma)

 1. Julkaisun artikkeleista sopiminen kirjoittajien kanssa
 2. Kirjoittaminen (2 kk)
 3. Kommentit kirjoittajille, tekstien muokkaus, oikoluku (2-4 vko)
 4. Aineisto taittajalle, graafinen suunnittelu ja taitto (2-3 vko)
 5. Painatus (2 vko)
 6. Julkistaminen

Taitto ja painatus

Julkaisu voidaan julkaista verkkojulkaisuna (pdf) tai/ja painettuna. Julkaisun taitto- ja painokuluista vastaa julkaisun tekijä (hanke/projekti/keskus). Taittotyön tekee joko Karelian graafinen suunnittelija, julkaisukoordinaattori tai kilpailutettu ulkopuolinen taittaja. Julkaisukoordinaattori toimittaa aineiston taittajalle. Painotöiden ensisijainen toimittaja on Grano Oy.

Tekijänoikeudet
Julkaisusarjassa julkaiseminen edellyttää julkaisuluvan hakemista ja julkaisehtojen hyväksymistä. Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin (esim.valokuvat) liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy kirjoittajilla.  Jokainen julkaisun tekijä vastaa siitä, että hänellä on käyttämiinsä kuviin, kuvioihin ja taulukoihin tai edelleen luovutetta­vissa oleva oikeus julkaisukäyttöön. Kirjoittaja vastaa kolmannen osapuolen teosta koskevista tekijänoikeudellisista vaatimuksista.

Julkistaminen ja arkistointi
Julkaisun tiedot tallennetaan Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan verkkosivuille ja julkaisurekisteriin. Sähköiset julkaisut tallennetaan pysyvästi Theseus-verkkokirjastoon.  Painetuista julkaisusta luovutetaan yhteensä 3 kpl Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastoon ja arkistoon.

Tiedottaminen

Uusista julkaisuista tiedotetaan mm. Karelian uutiskirjeissä, Facebookissa ja Twitterissä. Myös julkaisutilaisuuden järjestäminen on mahdollista.

Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuehdot

Julkaisulupa myönnetään täyttämällä julkaisulupalomake.

Karelia-ammattikorkeakoulu (Julkaisija) noudattaa käytäntöä, jossa Tekijä antaa ammattikorkeakoululle julkaisuoikeuden valmistamaansa ja julkaistavaksi tarkoitettuun materiaaliin (Aineisto) joka on nimetty tämän Karelia-amk:n julkaisulupa -lomakkeen kohdassa Julkaisun nimi. Karelia-amk voi julkaista Aineiston fyysisessä tai sähköisessä muodossa Karelia-amk:n julkaisusarjassa.

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden Aineistoon liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy Tekijällä. Tilanteessa, jossa Aineistolla tai sen osalla on useampi kuin yksi Tekijä, tekijänoikeudet kuuluvat Tekijöille ja/tai oikeudenhaltijoille. Tekijä vastaa siitä, ettei Aineisto miltään osin loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muita Immateriaalioikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai muualla lainsäädännössä ilmenevää oikeutta. Tekijä sitoutuu noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita.

Tekijä vastaa siitä, että sopimuksen mukaista Aineistoa ei ole aiemmin julkaistu eikä julkaisuoikeutta ei ole luovutettu toiselle kustantajalle. Aineiston julkaisun jälkeen Tekijällä on oikeus vapaasti käyttää ja kehittää laatimaansa tietosisältöä.

Julkaisijalla ei ole oikeutta muunnella Aineistoa ilman Tekijän lupaa. Julkaisijalla on oikeus korjata Aineistossa havaitsemansa kirjoitusvirheet ja tehdä sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta Aineiston asiasisältöön.
Julkaisija määrittelee Aineiston ulkoasun.

Aineisto julkaistaan ja saatetaan yleisön saataville CC BY-ND -lisenssillä (Lisenssi ei sisällä oikeutta muunteluun).. Aineiston julkaiseminen avoimella lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista, vaan Aineiston tekijänoikeudet säilyvät Tekijällä Creative Commons -lisenssin mukaisesti.

Tekijälle ei  makseta tekijänpalkkiota, hyvitystä tai muuta korvausta Aineiston julkaisusta.

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus